اخبار 


Published by Admin   |   1395/8/9

گفتگوي ويژه با نويسندگان كتاب”كاربرد تكنولوژيهاي نوين در لجستيك با تأكيد بر انبارهاي اتوماتيك”– نشريه صنعت پخش– ۱۳۹۶

(دانلود)


تبلیغات

لینک ها

انجمن مهندسی صنایع
انجمن لجستیک

پیام سریعآمار بازدید