مقالات

مقاله نقش لجستيك در توسعه پايدار صنعت پخش– نشريه صنعت پخش– ۱۳۹۵ 

 

مدیریت بهینه شبکه توزیع در صنعت پخش با استفاده از مدل ریاضی مکان یابی مسیریابی، اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری- سال۱۳۹۴

 

مقاله تعیین تعداد بهینه انبارها در مراکز توزیع استانی و الگوی بهینه تورهای توزیع درصنعت پخش– ۱۳۹۳

 

مقاله پياده سازي سيستم كانبان الكترونيكي محصول (EKanban) در شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو(IKID)، دهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، ۱۳۹۲

 

مقاله نـوآوري در طـراحي بهينـه انبـارهاي اتوماتيـك، تحت نرم افزار مبتني بر مدلسازي رياضي چند هدفـه و الگوريتم­هاي متاهيوريستيك –                مقاله برگزیده در دومین کنفرانس بین المللی صنعت پخش 
 

Optimization of drug distribution system as a model of location-routing using genetic meta-heuristic and simulated annealing algorithms